0

Kasutus- ja ostutingimused

1. Üldsätted

Veebikeskkonna (edaspidi: Kauplus) haldaja on Interstellar Ventures OÜ (edaspidi Müüja), äriregistri kood 12749341, postiaadress: Otsa 12-2, Liikva, Harku vald, Harjumaa, e-mail info@digiraamat.ee . Kasutaja on digiraamat.ee domeeni või selle ükskõik millise alamdomeeni aadressil veebikeskkonda kasutav isik.

Kaupluse kasutamine Müüja ja Kasutaja vahel toimub siintoodud Tingimustel. Müüja võib Tingimusi aeg-ajalt ajakohastada ilma Kasutajat sellest eraldi teavitamata.

2. Kauplus

Kauplus ning mistahes teenused, mida Kaupluse kaudu osta võib, on mõeldud kasutamiseks ainult Kasutaja isiklikuks ettevõtlusega mitteseotud otstarbeks. Kõigi elektroonilisel kujul edastatavate meediafailide litsentsitingimused on leitavad siin.

3. Ostud

3.1. Kauplusest teenuste ostmiseks lisab Kasutaja need Ostukorvi. Valitud teenuste eest maksmine toimub sealsamas. Kõik ostud, mida Kaupluses teha saab on elektroonilised ja ostetakse Müüjalt või Müüja partneritelt, kelle suhtes Müüjal on õigus teenuse üleandmiseks Tingimustes sätestatud korras.

3.2. Müügileping loetakse sõlmituks siis, kui Kasutaja on esitanud oma tellimuse ning nõutavad andmed, sealhulgas andmed, mis on vajalikud Kasutaja poolt valitud makseviisi rakendamiseks. Müüja võtab Kasutaja esitatud tellimuse alusel vastu makse debiteerides selle Kasutaja näidatud kontolt.

3.3. Kui tellimus on vormistatud, saadetakse Kasutaja poolt sisestatud e-posti aadressile tellimuse kinnitus. Kinnitus sisaldab informatsiooni tellimuse täitmise kohta, tasutud makse müügiarvet ja hüperlingi kujul viiteid, millega Kasutaja saab tellitud teenused kas (a) elektroonilisel kujul alla laadida ja salvestada või (b) kasutada võrgupõhise voogesitusena. Müüja või Müüja partnerid võivad ostetud teenuste allalaetavuse tähtaega või laadimis-või voogesituse juurdepääsukordade arvu sellest ette teatamata muuta, tingimusel, et iga tellimust saab elektroonilisel kujul salvestamiseks alla laadida või esitada vähemalt kolmel korral kolme ööpäeva jooksul alates tellimuse kinnitamisest. Tellimus loetakse Müüja poolt täidetuks tellimuse kinnituse saatmise ja tellimuse salvestamiseks vajalike viidete edastamisega. Tellitud teenuste (näiteks elektrooniliste ajakirjade, raamatu-, heli- või video) meediafailide salvestamine, avamine, esitamine ning edaspidine kasutamine ja säilitamine toimub täielikult Kasutaja vastutusel. Müüja ei taga mingil viisil kaotatud, kustunud või hävinenud teenuste failide uuendamist.

3.4. Tellitud teenuste, eeskätt elektrooniliselt alla laaditavate või voogesitatavate meediafailide eesmärgipärane kasutamine võib Kasutaja poolt vajada täiendavat tarkvara ja/või seadmeid. Müüja avaldab meediafaili formaadi vastava teenuse tutvustuse juures. Müüja ja Müüja partnerid avaldavad mõistlikul määral informatsiooni ja juhendeid meediafailide kasutamiseks ning püüavad failid ja/või voogesituse edastada Kasutajale formaadis, mis ei vaja täiendavaid kulutusi. Kasutaja on kohustatud enne tellimuse esitamist veenduma, et tal on võimalused tellitud teenuse kasutamiseks.Voogesituse teenuste kasutamiseks peab Kasutaja olema sisenenud samale kasutajakontole, millega teenuste ostud on seotud.

3.5. Tellitud teenuseid ei saa tühistada ega tagastada.

4. Kaebused ja garantii

Kasutajal on igal ajal õigus Müüjat teenuse puuduse avastamisest teavitada, esitades ühtlasi probleemi kirjelduse. Müüja ja Müüja partnerid kinnitavad, et teevad endast oleneva võimalike töötlemisel tekkinud vigadega või formaadile mittevastava meediafaili asendamiseks mõistliku aja jooksul.

5. Isikuandmete kaitse põhimõtted

5.1. Kasutaja kohustub esitama Müüjale tõesed andmed, mida tellimisvormil nõutakse, samuti nõustub Kasutaja järgmiste isikuandmete kaitse põhimõtetega.

5.2. Müüja säilitab Kasutaja esitatud andmeid oma kliendiandmebaasis eesmärgiga pidada Kauplust ja hallata ostutehinguid ning muudel eesmärkidel, mida on käesolevates Tingimustes selgitatud. Kliendiandmebaas sisaldab ainult neid andmeid, mida kasutaja ise on Müüjale esitanud ning neid säilitatakse Müüja või Müüja lepinguliste partnerite arvutisüsteemides.Esmase ostutehingu (sh nullhinnaga ostutehingu) sooritamisel genereeritakse Kaupluse veebikeskkonnas kasutajakonto, mis seotakse Kasutaja kliendibaasis olevate isikuandmetega.

5.3. Andmeid, mida Kasutaja Müüjale teenuste tellimuse käigus või muul moel Kaupluse kaudu esitab, kasutab Müüja eesmärgiga pakkuda teenuseid, mida Kasutaja on Kaupluse kaudu tellinud. Nimetatud isikuandmeteks on näiteks Kasutaja täielik nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber.

Aeg-ajalt võib Müüja kasutada nimetatud informatsiooni turunduseesmärkidel või Kasutaja teavitamiseks muudest toodetest ja teenustest, mis võivad Kasutajale Müüja hinnangul huvi pakkuda, tingimusel, et juhul, kui Kasutaja ei soovi edaspidi sellist informatsiooni saada, võib ta sellest igal ajal keelduda ning nimetatud võimalus peab Kasutajale saadetavas teavituses selgelt esitatud olema.

5.4. Müüja ei edasta (v.a. p.5.6) ega müü Kasutaja isikuandmeid ühelgi ärilisel eesmärgil kolmandatele isikutele.

5.5. Kasutaja teab, et tema arvuti brauserisse paigaldatakse infokandjad, mida tuntakse küpsiste nime all ja mida kasutatakse statistiliste andmete kogumiseks ja/või Kasutaja automaatseks kontole ligipääsuks. Küpsis saab sisaldada üksnes selliseid isikuandmeid, mida Kasutaja ise on edastanud. Müüja ei jaga sellisel viisil kogutud informatsiooni teiste isikutega ega müü seda kolmandatele isikutele. Juhul, kui Kasutaja ei soovi Kaupluse kaudu küpsiseid vastu võtta, võib ta seadistada oma brauseri küpsiste vastuvõtmist keelduma. Kasutaja, kes on küpsiste vastuvõtmise oma brauseris keelanud, peab arvestama, et mõned Kaupluse funktsioonid ei pruugi siis toimida.

5.6. Kasutaja teab, et tema poolt tellitud teenuste meediafailid võivad sisalda Kasutaja isikuandmeid nagu Kasutaja täielik nimi, e-posti aadress, tellimuse aeg ja koht vms. Kasutaja nõustub, et Müüja võib tellitud teenuse litsentsilepingu markeerimise eesmärgil edastada neid andmeid Müüja partneritele.

6. Vastutus

6.1. Müüja välistab igasuguse vastutuse otseste ja kaudsete kahjude eest, mida Kasutaja võib kanda seoses Kaupluse või teenuste kasutamise või kasutamise võimatusega.

7. Muud tingimused

Kasutaja ja Müüja vahel seoses Kaupluse vahendusel teenuste tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kasutajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.